جمهوری اسلامی ایران تحلیل گذرگاهها از دید پویایی جمعیتی

شیوع همهگیری کووید 19 در ابتدای سال، بر پویایی جمعیتی در سطح جهانی و منطقهای و همینطور در جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است که این تأثیر بیشتر به شکل ایجاد محدودیتها یا تغییرات ناگهانی در مسافرتها خود را نشان داده است 

Contact

iomiranmedia@iom.int

Methodology

Flow Monitoring