جمهوری اسلامی ایران تحلیل گذرگاهها از دید پویایی جمعیتی

Share

Télécharger

Share

Contacter
iomiranmedia@iom.int
Langue
Persian
Période couverte
Mar 01 2020
Dec 31 2020
Activité
  • Flow Monitoring
  • Points of Entry (PoE)
شیوع همهگیری کووید 19 در ابتدای سال، بر پویایی جمعیتی در سطح جهانی و منطقهای و همینطور در جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است که این تأثیر بیشتر به شکل ایجاد محدودیتها یا تغییرات ناگهانی در مسافرتها خود را نشان داده است