ورود و عبور اتباع ایرانی به اروپا (2017-2021)

Share

Download

Share

Contact
iomiranmedia@iom.int
Language
Persian
Period Covered
Jan 31 2017
Dec 31 2021
Activity
  • Flow Monitoring

هدف این گزارش، گرد آوری چکیده ای در مورد ورود و عبور ایرانیان به اروپا در بین سا لهای 2017 و 2021 است. صفحه اول تعداد اتباع ایرانی را که از مسیرهای
زمینی و دریایی به اتحادیه اروپا وارد شد هاند به نمایش می گذارد. صفحات دوم و سوم تعداد اتباع ایرانی که از منطقه بالکان غربی و اروپای شرقی به اروپا
اروپا جمع IOM DTM عبور وارد شده اند را نشان می دهد. اطلاعات مربوط به ورود و عبور توسط مقامات ملی در دسترس قرار گرفته است و سپس توسط
آوری گردیده است.


تهیه شده است )REMAP( و شواهد منطقه ای برای تحلیل و سیاست گذاری مهاجرتی )DTM( این چکیده از خروجی های پروژه ماتریس ردیابی جابجایی
تقویت سامانمندی مبتنی بر شواهد و اجرای سیاست ها و برنامه های بشردوستانه DTM REMAP که از طریق اتحادیه اروپا تامین مالی گردیده است. هدف
و توسعه ای در زمینه مهاجرت و جابه جایی اجباری درافغانستان، بنگلادش، جمهوری اسلامی ایران، عراق و پاکستان، می باشد.