Western Balkans — Flukset e Përziera Migratore (Prill 2024)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Albanian
Location
Period Covered
Apr 01 2024
Apr 30 2024
Activity
  • Flow Monitoring
  • Migrants presence

Përmbledhje mujore të:

  • Arritjet në Ballkanin Perëndimor
  • Tre kombësitë kryesore të arriturëve
  • Prania e migrantëve në qendrat pritëse
  • Kthimet vullnetare dhe të asistuara