Западен Балкан - Извештај за мешани миграциски текови (September 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Macedonian
Location
Period Covered
Sep 01 2023
Sep 30 2023
Activity
  • Flow Monitoring
  • Migrants presence
  • Mobility Tracking

Месечен преглед на:

  • Пристигнувања во Западен Балкан
  • Топ три националности при пристигнување во извештајниот месец
  • Присуство на мигранти во прифатните објекти
  • Присуство на мигранти надвор од прифатните објекти
  • Враќање и реинтеграција