Western Balkans — Мешани Миграциски Текови (АПРИЛ 2024)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Macedonian
Location
Period Covered
Apr 01 2024
Apr 30 2024
Activity
  • Flow Monitoring
  • Migrants presence

Месечен преглед на:

  • Пристигнувања во Западен Балкан
  • Топ три националности на лица кои пристигнале во месецот на известување
  • Присуство на мигранти во прифатните објекти
  • Доброволно асистирано враќање и реинтеграција