UCHODŹCY Z UKRAINY I POLSKA STRAŻ MIEJSKA: BADANIE POSTRZEGANIA, WYZWAŃ I MOŻLIWOŚCI WZMOCNIENIA RELACJI

Share

Download

Share

Contact
DTM Poland: IOMDTMPoland@iom.int
Language
Polish
Location
Poland
Period Covered
Oct 09 2023
Nov 10 2023
Activity
  • Survey
  • Community Perception

Według stanu na grudzień 2023 r. ponad 6 mln uchodźców z Ukrainy uciekło do innych krajów z powodu wojny, która rozpoczęła się w lutym 2022 r. Ponad 950 000 z tych uchodźców żyje w Polsce. W obliczu nagłego napływu uchodźców polskie społeczeństwo i instytucje szybko zareagowały, aby wesprzeć nowo przybyłych Ukraińców, wprowadzając programy ochrony socjalnej, zbiorowe budownictwo mieszkaniowe oraz udzielając natychmiastowej pomocy osobom przekraczającym granicę z Ukrainą. Polskie organy ścigania — w tym polska straż graniczna, Policja i Straż Miejska — odegrały kluczową rolę we wspieraniu ukraińskich uchodźców. Ponieważ konflikt trwa i wielu uchodźców mieszka w Polsce od ponad roku, istnieje potrzeba prowadzenia badań i programów w zakresie różnych aspektów umożliwiających trwałe rozwiązania — jednym z nich jest sposób, w jaki ukraińscy uchodźcy wchodzą w interakcje z polskim prawem i postrzegają polskie organy ścigania. Znaczna populacja Ukraińców żyła w Polsce jeszcze przed wybuchem wojny, co oznacza, że interakcje polskich funkcjonariuszy organów ścigania z Ukraińcami i ich spostrzeżenia mogą dotyczyć zarówno uchodźców, którzy przybyli po, jak i migrantów, którzy przybyli przed lutym 2022 r. Z punktu widzenia organów ścigania rozróżnienie, czy dana osoba jest uchodźcą, może być trudne, dlatego badamy również spostrzeżenia i doświadczenia ukraińskich migrantów, którzy mieszkali w Polsce przed wybuchem wojny (tj. tych, którzy żyli w Polsce przed lutym 2022 r.). Celem badania jest przedstawienie wglądu w interakcje, spostrzeżenia i potencjalne obszary wymagające poprawy w stosunkach pomiędzy Ukraińcami w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem populacji uchodźców) a polskimi organami ścigania (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej Straży Miejskiej). W raporcie zawarto główne wnioski z badań IOM, a także zalecenia dotyczące zarówno współpracy polskich organów ścigania ze społecznościami ukraińskimi, jak i przyszłych programów pomocy humanitarnej.