Serbia — Situacioni Izveštaj o Mobilnosti Migranata (Mart 2024)

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
English
Location
Serbia
Period Covered
Mar 01 2024
Mar 31 2024
Activity
  • Survey
  • Flow Monitoring

Ovaj izveštaj pruža uvid u profile, iskustva i putovanja migranata koji prolaze kroz Republiku Srbiju.

Podaci su prikupljani od 1. do 31. marta 2024. godine u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije (Komesarijat). Uzorak čine 262 intervjuisana migranta.