Polska — Zatrudnienie i źródła utrzymania uchodźców w Polsce, Snapshot (Maj 2023)

Share

Download

Share

Contact
IOMDTMPoland@iom.int
Language
English
Location
Poland
Period Covered
Mar 13 2023
Apr 29 2023
Activity
  • Survey

KLUCZOWE USTALENIA – Zatrudnienie/źródła utrzymania

• 46% respondentów było zatrudnionych w czasie badania. Stopa zatrudnienia w próbie różni się w poszczególnych podgrupach w zależności od rodzaju zakwaterowania, osiągnięć edukacyjnych i innych czynników. 67% zatrudnionych respondentów było zadowolonych z ich sytuacji w zakresie zatrudnienia.

• Respondenci zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin w Polsce mieli bardziej negatywne wyniki w zakresie szeregu wskaźników, takich jak zgłaszane potrzeby finansowe i zatrudnienia, satysfakcja z pracy i to, czy praca odpowiada ich zawodowi. To, oprócz ostatnich ustaleń z dyskusji w grupach fokusowych DTM, wskazuje, że wielu uchodźców korzysta z pracy w niepełnym wymiarze godzin jako strategii radzenia sobie, aby uzyskać pewien dochód, który pozwala im zaspokoić podstawowe potrzeby, dopóki nie będą w stanie znaleźć bardziej stabilnego zatrudnienia.

• Pomoc finansowa była najczęściej zgłaszaną potrzebą, niezależnie od statusu zatrudnienia. Ustalenie to podkreśla ciągłą potrzebę udzielania pomocy gotówkowej w celu zaspokojenia natychmiastowych potrzeb. Jednakże w przypadku, gdy miejsca pracy respondentów odpowiadały ich zawodom, zgłoszone potrzeby finansowe były stosunkowo niskie. Ta grupa respondentów miała średnio wyższe wykształcenie niż cała próba. 44% respondentów, którzy nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu zawodowym, chciałoby to zrobić.

• Niewielka część respondentów mogłaby pokryć nieoczekiwane, ale niezbędne wydatki w wysokości 1000 PLN, na przykład na pokrycie kosztów rachunków medycznych. Może to doprowadzić do niskiego poziomu odporności finansowej. Kobiety, osoby starsze i osoby znajdujące się w niepewnej sytuacji zawodowej miały mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania niezbędnych oszczędności w celu poniesienia takich wydatków.