Polska - Migawka Integracyjna (Grudzień 2023)

Share

Download

Share

Contact
DTM Poland IOMDTMPoland@iom.int
Language
English
Location
Poland
Period Covered
Sep 01 2023
Nov 30 2023
Activity
  • Survey

W marcu 2023 roku zespół IOM Displacement Tracking Matrix (DTM) przeprowadził badanie integracyjne mające na celu ocenę postępów i potrzeb związanych z integracją zawodową i społeczną uchodźców z Ukrainy w Polsce.​

Celem badania jest zrozumienie sytuacji uchodźców w zakresie zatrudnienia, potrzeb mieszkaniowych, odporności finansowej, spójności społecznej, barier w dostępie do usług oraz potrzeb krótko- i średnioterminowych. W okresie od 1 września do 30 listopada 2023 r. przeprowadzono łącznie 1232 ankiety.​

Niniejszy raport przedstawia badanie integracji społecznej uchodźców z Ukrainy w Polsce w okresie od września do listopada 2023 r., a także przegląd najważniejszych trendów w oparciu o dane zebrane od marca do listopada 2023 roku.

  • Długość pobytu w Polsce jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom integracji społecznej ankietowanych. Osoby, które mieszkały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w momencie przeprowadzania wywiadu, miały wyższy średni poziom integracji społecznej* (0,32) w porównaniu z osobami, które mieszkały w Polsce krócej niż 12 miesięcy (0,23).​
  • Poziom integracji społecznej spadał wraz ze wzrostem wieku badanych, przy czym osoby w wieku 18-24 lat miały znacznie wyższy średni poziom integracji (0,40), a osoby w wieku powyżej 65 lat miały niższy średni poziom (0,24).​
  • Studenci, właściciele firm i osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin osiągnęły najwyższy poziom integracji społecznej (>0,39), w porównaniu do osób na emeryturze, bezrobotnych lub wykonujących obowiązki rodzinne, które miały najniższy poziom integracji (<0,22).