CBNA R10 — Afghanistan — Community-Based Needs Assessment: Summary Results (January—June 2020) [دری]

Share

Download

Share

Contact
DTMAfghanistan@iom.int
Language
Dari
Location
Afghanistan
Period Covered
Jan 01 2020
Jun 30 2020
Activity
  • Mobility Tracking
  • Site Assessment
سیستم ردیابی بیجاشدگان (DTM) در ماه جون سال ۲۰۲۰ ارزیابی نیازمندی های مبتنی بر جامعه (CBNA) را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ارزیابی بنیادی تحرکات (BMA) در سطح قریجات آنجام داد تا دید جامع تر از نیازمندی های چندین سکتوری قریجاتی بدست بیاید که میزبان بیشترین تعداد بیجاشدگان داخلی و بازگشت کنندگان هستند.