Bosnia & Herzegovina - MIGRANT PRESENCE OUTSIDE TEMPORARY RECEPTION CENTRES — Round 15 (13 Sept 2022) [BCS]

Share

Download

Share

Contact
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Language
Bosnian, Croatian, Serbian
Snapshot Date
Sep 13 2022
Activity
  • Migrants presence
  • Mobility Tracking

IOM u Bosni i Hercegovini (BiH) je u saradnji sa Službom za poslove sa strancima 1 (SPS) i uz podršku Crvenog križa/krsta BiH (CKBiH) proveo petnaestu zajedničku vježbu kako bi se prikupile informacije o broju migranata i tražilaca azila2 koji se trenutno nalaze u državi. Svrha ove redovne vježbe je da se pruži okvirni broj migrantske populacije koja nije smještena ili registrovana ni u jednom od privremenih prihvatnih centara (PPC) u bilo kojem trenutku.
Raspoređeno je ukupno petnaest timova sačinjenih od 35 popisivača (23 muškaraca, 12 žena), uz dodatnih 15 inspektora SPS-a (13 muškaraca, 2 žene) i 20 uposlenika CKBiH (13 muškaraca, 7 žena). Vježba prikupljanja podataka je provedena u 7 kantona Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i na 64 lokacije unutar entiteta Republika Srpska (RS). Posjećene su ukupno 254 lokacije 3 u 54 različite općine. Timovi su u FBiH posjetili 72 lokacije u 5 općina Unskosanskog kantona, 38 lokacija u 5 općina Kantona Sarajevo, 30 lokacija u 6 općina Tuzlanskog kantona, 37 lokacija u 5 općina Hercegovačko-neretvanskog kantona, 4 lokacije u 4 općine Zapadno-hercegovačkog kantona, 7 lokacija u 1 općini Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde i 2 lokacije u 2 općine u
Kantonu 10. Timovi su u RS-u posjetili 17 lokacija u Zvorniku, 9 lokacija u Bijeljini, 5 lokacija u Ugljeviku, 4 lokacije u Vlasenici, po 3 lokacije u Gradišci i Kozarskoj Dubici, po 2 lokacije u Banjoj Luci, Bratuncu, Brodu, Derventi, Modriči, Novom Gradu, Rogatici i Šamcu, te po 1 lokaciju u Doboju, Kostajnici, Loparama, Milićima, Prijedoru, Sokocu i Višegradu.