افغانستان - راپـــــــــــور مخـــتصر جریان عبور و مرور (۱۰-۲۰ جنوری ۲۰۲۴) [DARI]

Share

Download

Share

Contact
DTMAfghanistan@iom.int
Language
Dari
Location
Afghanistan
Period Covered
Jan 10 2024
Jan 20 2024
Activity
  • Flow Monitoring Survey
  • Flow Monitoring

با درنظر داشت تحرکات اخیر مردم،سازمان بین المللی مهاجرت افغانستان از طریق برنامه سیستم ردیابی بیجاشدگان خود فعالیت نظارت بر جریان عبور و مرور را در شروع
سال ۲۰۲۴ دوباره آغاز کرد تا پویایی و تغییرات عبور و مرور در مرزهای افغانستان را بهتر درک کند. الی تاریخ ۲۰ جنوری ۲۰۲۴ ، دی تی ام تیم های خود را در چهار نقطه
مرزی با جمهوری اسلامی ایران و پاکستان مستقر کرده است (به نقشه زیر نگاه کنید) تا دو فعالیت مرتبط به هم را انجام دهند اولی شمارش تمام افرادی است که وارد
افغانستان می شوند (به شمول بازگشت کنندگان) و یا افغانستان را ترک میکنند که بنام شمارش نظارت بر جریان عبور و مرور نیز نامیده می شود. دوم بررسی و مصاحبه
با افراد یا گروه هایی که وارد افغانستان می شوند و یا افغانستان را ترک میکنند که به طور تصادفی انتخاب شده اند این بررسی همچنان به نام سروی نظارت بر جریان نیز
نامیده میشود، این سروی به منظور درک مشخصات، دلایل و انگیزه ها، و آسیب پذیری های جمعیت مورد هدف است صورت میگیرد
این راپور مختصر یا فوری یافته های کلیدی را از معلومات دی تی ام افغانستان، همچنین برنامه کمک های بشر دوستانه پس از ورود به افغانستان (سی بی پا ها) و نیز
برنامه دی تی ام پاکستان از تاریخ ۱۰ تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۴ به دست آمده است

برای معلومات بیشتر در مورد ارقام و جزيُُیات این راپور مخصر به لینک ذیل مراجعه کنید