افغانستان — لوگر :: نتایج مختصر ارزیابی بنیادی تحرکات :: اکتوبر — دسمبر ۲۰۱۸

Share

Download

Share

Contact
DTM Afghanistan, IOMKabulDTMAllUsers@iom.int
Language
English
Location
Afghanistan
Period Covered
Oct 01 2018
Dec 31 2018
Activity
  • Mobility Tracking
  • Baseline Assessment

DTM در افغانستان از ابـزار ارزیـابی بنیـادی تحـرکات اسـتفاده میکنـد تا تحـرکات ردیابی گردیده معلومات در مورد تخمین مـیزان نفوس، موقعیـت و تقسیمات جغرافیایی جمعیت های بیجا شده اجباری، بازگشت کننده و مهاجر آماده گردد. علاوه بر این DTM دلایـل و زمان بیجاشدگی و محل اصـلی بیجاشدگان را بشمول آمار گیری اسـاسی در مـورد جمعیـت، سـطح آسـیب پذیـری و نیازمندی های اولیه آنان را ردیابی مینماید. اطلاعات از طریـق بحـث هـای گروهی اجتماعی  بـا معلومـات دهنـدگان کلیـدی، و مشـاهدات مسـتقیم به سطح قریجات جمع آوری میشـود.

این گزارش ولایتی نتایج مختصر یافته های سیستم ردیابی بیجاشدگان را در ولایت لوگر نشان میدهد. اطلاعات در ۶ ولسوالی و ۳۰۷ قریه ولایت لوگر جمع آوری گردیده اند.