افغانستان — زابل :: د تحرکاتو بنسټیزې ارزونې د پایلې لنډیز :: اکټوبر — ډسمبر ۲۰۱۸

01 Aug 2019 Afghanistan Round 7 Download

DTM په افغانستان کې د تحرک د ارزونې بنسټیزه وسیله کاروي ترڅو تحرکات تعقیب کړي او د جبري بېځایه شویو، راستنېدونکو او کډوالو د نفوس کچه او موقعیت تشخیص سربېره د بېځایه کیدو لامل، اصلی سیمې، د بېځایه کېدو مهال، لومړني ډیموګرافیکي معلومات، زیانمنتیاوې او د اړتیاوو د لومړیتوبونو څخه څارنه وکړي. معلومات د کلیو په کچه د ډله ایزو بحثونو، مخامخ کتنو او کلیدي معلوماتو ورکوونکو سره د مرکې له لارې راټولېږي.

دا ولایتي راپور د زابل ولایت اړوند د بېځایه کېدوونکو د تعقیب سیسټم د موندنو لنډه پایله ښیي. معلومات د زابل ولایت په ۱۱ ولسوالیو او ۳۷۱ کلیو کې راټول شوي دي.

Contact

DTMAfghanistan@iom.int