افغانستان — اورزګان :: د تحرکاتو بنسټیزې ارزونې د پایلې لنډیز :: اکټوبر — ډسمبر ۲۰۱۸

Share

Download

Share

Contact
DTMAfghanistan@iom.int
Language
Pashto
Location
Afghanistan
Period Covered
Oct 01 2018
Dec 31 2018
Activity
  • Mobility Tracking
  • Baseline Assessment

DTM په افغانستان کې د تحرک د ارزونې بنسټیزه وسیله کاروي ترڅو تحرکات تعقیب کړي او د جبري بېځایه شویو، راستنېدونکو او کډوالو د نفوس کچه او موقعیت تشخیص سربېره د بېځایه کیدو لامل، اصلی سیمې، د بېځایه کېدو مهال، لومړني ډیموګرافیکي معلومات، زیانمنتیاوې او د اړتیاوو د لومړیتوبونو څخه څارنه وکړي. معلومات د کلیو په کچه د ډله ایزو بحثونو، مخامخ کتنو او کلیدي معلوماتو ورکوونکو سره د مرکې له لارې راټولېږي.

دا ولایتي راپور د اورز​ګان ولایت اړوند د بېځایه کېدوونکو د تعقیب سیسټم د موندنو لنډه پایله ښیي. معلومات د اورزګان ولایت په ۵ ولسوالیو او ۹۸ کلیو کې راټول شوي دي.