افغانستان — ارزیابی نیازمندی های مبتنی بر جامعه: هلمند، دوره ۱ :: می— جون ۲۰۱۹

31 Dec 2019 Afghanistan Round 1 Download

سیستم ردیابی بیجاشدگان (DTM) از ماه می الی جون سال ۲۰۱۹ در هماهنگی با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان (MoRR) یک برنامه آزمایشی ارزیابی نیازمندی های مبتنی بر جامعه (CBNA) را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ارزیابی بنیادی تحرکات (BMA) در ولایت هلمند آنجام داد تا دید جامع تر از نیازمندی های چندین سکتوری قریجاتی بدست بیاید که میزبان بیشترین تعداد بیجاشدگان داخلی و بازگشت کنندگان هستند.

در ولایت هلمند میزان بیکاری مردان بزرگتر از ۱۸ سال در ولایت هلمند ٪۷۱ است — این فیصدی در جمع تمام ولایات ارزیابی شده بلندترین فیصدی است. ولسوالی های موسی قلعه، ناد علی و ناوه بارکزائی دارای میزان بیکاری ٪۸۰ میباشند. پایینترین سطح بیکاری در ولسوالی نهر سراج (٪۶۷) و به تعقیب آن لشکرگاه (٪۶۹) میباشد. حد اوسط سطح بیکاری طبقه اناث در این ولایت ٪۸۴ میباشد.

Contact

DTMAfghanistan@iom.int