افغانستان — ارزیابی نیازمندی های مبتنی بر جامعه: اورزگان، دوره ۱ :: می— جون ۲۰۱۹

Share

Download

Share

Contact
DTMAfghanistan@iom.int
Language
Dari
Location
Afghanistan
Period Covered
May 01 2019
Jun 30 2019
Activity
  • Mobility Tracking
  • Site Assessment

 

سیستم ردیابی بیجاشدگان (DTM) از ماه می الی جون سال ۲۰۱۹ در هماهنگی با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان (MoRR) یک برنامه آزمایشی ارزیابی نیازمندی های مبتنی بر جامعه (CBNA) را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ارزیابی بنیادی تحرکات (BMA) در ولایت اورزگان آنجام داد تا دید جامع تر از نیازمندی های چندین سکتوری قریجاتی بدست بیاید که میزبان بیشترین تعداد بیجاشدگان داخلی و بازگشت کنندگان هستند.

در مناطق ارزیابی شده در ولایت اورزگان نیازمندی به سرپناه هنوز هم زیاد است، بخصوص بخاطر اینکه تعداد زیاد از خانه ها در آنجا آسیب دیده و یا ویران شده اند. ٪۱۲ از خانه ها کاملاً ویران شده اند، ٪۲۵ به شدت آسیب دیده اند، ٪۳۵ خانه ها اصلاً آسیب ندیده است. در ولسوالی خاص اورزگان %۶۸ خانه ها یا به شده آسیب دیده اند (%۳۵) و یا هم کاملاً ویران (%۳۳) شده اند. خساره دیدن و یا ویران شدن خانه ها گزینه های سرپناه را کمتر میسازد و از اینرو قیمت کرایه خانه نیز بلند میرود. %۴۷ جمعت ارزیابی شده در ولایت اورزگان توان پرداخت کرایه خود را نداشتند — این بلند ترین فیصدی در سراسر تمام ولایات ارزیابی شده است.