(افغانستان - نتیجه مختصر ارزیابی بنیادی تحرکات (نومبر - دسمبر 2017

Share

Download

Share

Contact
DTM Afghanistan, IOMKabulDTMAllUsers@iom.int
Language
Dari
Location
Afghanistan
Period Covered
Nov 01 2017
Dec 31 2017
Activity
  • Mobility Tracking
  • Baseline Assessment

در افغانستان، دی تی ام از ابزار ارزیابی تحرکات بنیادی استفاده میکند، این ابزار برای ردیابی تحرکات، مشخص نمودن میزان جمعیت و موقعیت افراد که جبرآ بیجاشده اند، دلایل بیجاشدگی، محلات اصلی، مناطق که بیجاشدگان جابجا شده اند و زمان بیجاشدگی، به شمول آمارگیری اساسی در مورد جمعیت و سطح آسیب پذیری و نیازمندی های اولیه مورد استفاده قرار میگیرد.  داده ها در سطح قریه جات از طریق مصاحبه با معلومات دهنده گان کلیدی، بحث های گروپی و مشاهدات مستقیم جمعآوری میگردد.

در جریان جمعآوری داده ها، ۱۵ ولایت، ۱۸۸ ولسوالی، ۶۵۱۰ قریه ارزیابی شده و با ۳۵۳۲۰ معلومات دهندگان کلیدی مصاحبه صورت گرفته است.  بین سالهایی 2012 – 2017، به تعداد ۱۸۲۱۰۱۱ بازگشت کنندگان خارج از کشور، ۱۷۲۸۱۵۷ بیجاشدگان داخلی، ۷۷۲۱۰۹ افراد که به خارج از کشور رفته اند شناسایی شده است. ۱۰۱۶۰۶  یا ۳٪ تمام بازگشت کنندگان و بیجاشدگان در زیر خیمه ها یا فضای باز زندگی میکنند. یکی از دو نفر در ولایت کندز بیجا شده و دوباره برگشت نموده اند، درحالیکه یکی از سه نفر در ولایت فراه بیجا شده اند، یکی از سه نفر در ولایت های ننگرهار و نیمروز یا بیجاشده داخلی هستند و یا بازگشت کننده، و یکی از چهار نفر در ولایت های کنر و لوگر یا بیجاشده داخلی هستند و یا بازگشت کننده.