AFG_DTM_June2020_District_Fled_IDPs_Overview_By_District&Villages (دری)

Share

Download

Share

Map Type
Thematic Map
Published date
Wed, 11/04/2020 - 08:30
Activity

این نقشه مربوط دوره سال ۲۰۱۲ الی جون ۲۰۲۰ است که در مورد بیجاشدگان داخلی که محل اصلی خود را ترک نموده اند میباشد (افغان هایکه از یکی از موقعیت های ارزیابی شده به محل دیگری در داخل افغانستان بیجا شده اند).