Bosnia & Herzegovina — Migrant Presence Outside Temporary Reception Centres, Round 16 (27 October 2022) [BCS]

Share

Télécharger

Share

Contacter
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Langue
Bosnian, Croatian, Serbian
Emplacement
Bosnia & Herzegovina
Snapshot Date
Oct 27 2022
Activité
  • Migrants presence
  • Mobility Tracking

27.10.2022. IOM u Bosni i Hercegovini (BiH) je u saradnji sa Službom za poslove sa strancima1 (SPS) i uz podršku Crvenog križa/krsta BiH (CKBiH) proveo šesnaestu zajedničku vježbu kako bi se prikupile informacije o broju migranata i tražilaca azila2 koji se trenutno nalaze u državi. Svrha ove redovne vježbe je da se pruži okvirni broj migrantske populacije koja nije smještena ili registrovana ni u jednom od privremenih prihvatnih centara (PPC) u bilo kojem trenutku.
Raspoređeno je ukupno 15 timova, sačinjenih od 33 popisivača (23 muškaraca, 10 žena), uz dodatnih 15 inspektora SPS-a (13 muškaraca, 2 žene) i 20 uposlenika CKBiH (12 muškaraca, 8 žena), u sedam kantona Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i na 57 lokacija unutar entiteta Republika Srpska (RS).
Posjećena je ukupno 241 lokacija 3 u 53 različite općine. Timovi su u FBiH posjetili 75 lokacija u četiri općine Unsko-sanskog kantona (USK), 34 lokacije u šest općina Kantona Sarajevo (KS), 28 lokacija u deset općina Tuzlanskog kantona (TK), 37 lokacija u pet općina Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), četiri lokacije u četiri općine Zapadno-hercegovačkog kantona (ZHK), četiri lokacije u jednoj općini Bosansko-podrinjskog Kantona-Goražde (BPK) i dvije lokacije u dvije općine u Kantonu 10. Timovi su u RS-u posjetili 13 lokacija u Zvorniku, sedam lokacija u Bijeljini, pet lokacija u Kozarskoj Dubici, po četiri lokacije u Bratuncu i Derventi, tri lokacije u Vlasenici, po dvije lokacije u Gradišci, Šamcu, Kostajnici, Novom Goraždu, Doboju i Rogatici, te po jednu
lokaciju u Banjojluci, Brodu, Novom Gradu, Milićima, Prijedoru, Srbcu, Vukosavlju i Sokocu (vidi Mapu na str.3).