افغانستان — ارزیابی نیازمندی های مبتنی بر جامعه: نیمروز، دوره ۱ :: می— جون ۲۰۱۹

Share

Descargar

Share

Contacto
DTMAfghanistan@iom.int
Idioma
Dari
Ubicación
Afghanistan
Fecha de instantánea
May 01 2019
Jun 30 2019
Actividad
  • Mobility Tracking
  • Site Assessment

سیستم ردیابی بیجاشدگان (DTM) از ماه می الی جون سال ۲۰۱۹ در هماهنگی با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان (MoRR) یک برنامه آزمایشی ارزیابی نیازمندی های مبتنی بر جامعه (CBNA) را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ارزیابی بنیادی تحرکات (BMA) در ولایت نیمروز آنجام داد تا دید جامع تر از نیازمندی های چندین سکتوری قریجاتی بدست بیاید که میزبان بیشترین تعداد بیجاشدگان داخلی و بازگشت کنندگان هستند.

در ۶۶ قریه ارزیابی شده در ولایت نیمروز ٪۹۱ از جمعیت های ارزیابی شده هیچ کلینیکی در قریه شان نداشتند. ولسوالی زرنج یگانه ولسوالی است که دارای مراکز صحی میباشد (در هیچ یکی از قریه های ارزیابی شده در ولسوالی های خاشرود، کنگ، چار برجک و چخانسور مراکز صحی وجود نداشتند). کیفیت خدمات طبی یا ضعیف (٪۵۲) و یا هم نا کافی (٪۴۷) گفته شده است.