افغانستان — بلخ :: د تحرکاتو بنسټیزې ارزونې د پایلې لنډیز :: اکټوبر — ډسمبر ۲۰۱۸

Share

Descargar

Share

Contacto
DTMAfghanistan@iom.int
Idioma
Pashto
Ubicación
Afghanistan
Fecha de instantánea
Oct 01 2018
Dec 31 2018
Actividad
  • Mobility Tracking
  • Baseline Assessment

DTM په افغانستان کې د تحرک د ارزونې بنسټیزه وسیله کاروي ترڅو تحرکات تعقیب کړي او د جبري بېځایه شویو، راستنېدونکو او کډوالو د نفوس کچه او موقعیت تشخیص سربېره د بېځایه کیدو لامل، اصلی سیمې، د بېځایه کېدو مهال، لومړني ډیموګرافیکي معلومات، زیانمنتیاوې او د اړتیاوو د لومړیتوبونو څخه څارنه وکړي. معلومات د کلیو په کچه د ډله ایزو بحثونو، مخامخ کتنو او کلیدي معلوماتو ورکوونکو سره د مرکې له لارې راټولېږي.

دا ولایتي راپور د بلخ ولایت اړوند د بېځایه کېدوونکو د تعقیب سیسټم د موندنو لنډه پایله ښیي. معلومات د بلخ ولایت په ۱۶ ولسوالیو او ۶۰۰ کلیو کې راټول شوي دي.