Bosnia & Herzegovina — SITUACIONI IZVJEŠTAJ O MOBILNOSTI MIGRANATA (January 2024)

Share

Descargar

Share

Contacto
DTM Europe, DTMMediterranean@iom.int
Idioma
Bosnian, Croatian, Serbian
Fecha de instantánea
Jan 01 2024
Jan 31 2024
Actividad
  • Survey
  • Flow Monitoring

Ovaj izvještaj daje uvid u profile, iskustva, potrebe i rute koje koriste, kao i namjere migranata koji se kreću kroz Bosnu i Hercegovinu (BiH)1. Podaci su prikupljani od 3. januara do 31. januara 2024. g. IOM je u cilju praćenja trendova u ulascima i izlascima, kao i modalitetima tranzita unutar BiH vršio osmatranje rute u Republici Srpskoj, Kantonu Sarajevo, Posavskom Kantonu, Tuzlanskom Kantonu, Bosansko-podrinjskom Kantonu, i Unsko-sanskom Kantonu. Osim toga, IOM je anketirao 872 migranta na lokacijama aktivnog tranzita, kao što su autobusne stanice, ili na najvažnijim lokacijama ulaska i izlaska širom zemlje, kao i u četiri privremena prihvatna centra (PPC) u BiH (Lipa, Ušivak, Borići i Blažuj).