افغانستان — زابل :: نتایج مختصر ارزیابی بنیادی تحرکات :: اکتوبر — دسمبر ۲۰۱۸

Share

Descargar

Share

Contacto
DTMAfghanistan@iom.int
Idioma
Dari
Ubicación
Afghanistan
Fecha de instantánea
Oct 01 2018
Dec 31 2018
Actividad
  • Mobility Tracking
  • Baseline Assessment

DTM در افغانستان از ابـزار ارزیـابی بنیـادی تحـرکات اسـتفاده میکنـد تا تحـرکات ردیابی گردیده معلومات در مورد تخمین مـیزان نفوس، موقعیـت و تقسیمات جغرافیایی جمعیت های بیجا شده اجباری، بازگشت کننده و مهاجر آماده گردد. علاوه بر این DTM دلایـل و زمان بیجاشدگی و محل اصـلی بیجاشدگان را بشمول آمار گیری اسـاسی در مـورد جمعیـت، سـطح آسـیب پذیـری و نیازمندی های اولیه آنان را ردیابی مینماید. اطلاعات از طریـق بحـث هـای گروهی اجتماعی  بـا معلومـات دهنـدگان کلیـدی، و مشـاهدات مسـتقیم به سطح قریجات جمع آوری میشـود.

این گزارش ولایتی نتایج مختصر یافته های سیستم ردیابی بیجاشدگان را در ولایت زابل نشان میدهد. اطلاعات در ۱۱ ولسوالی و ۳۷۱ قریه ولایت زابل جمع آوری گردیده اند.