ບົດລາຍງານຕິດຕາມ ສະພາບການເຄື່ອນຍ້າຍ 2020

Share

Descargar

Share

Contacto
IOM LAO PDR , kho@iom.int
Idioma
Lao
Ubicación
Laos
Fecha de instantánea
Aug 03 2020
Nov 04 2020
Actividad
  • Flow Monitoring Survey

ບົດລາຍງານນີ້ ໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍ (DTM) ຂອງອົງການ IOM ເພື່ອຮວບຮວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຮງງານເຄື່ອນ ຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ ຊຶ່ງເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກລະຫວ່າງ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາແຂວງອື່ນໆ ລວມ ທັງກຸ່ມແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ທີ່ເດີນທາງກັບຄືນມາຈາກປະເທດໄທ ເນື່ອງຈາກມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນ ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາໄດ້ ລວມມີ ຂໍ້ມູນດ້ານໂຄງສ້າງ ປະຊາກອນ, ເສັ້ນທາງການເຄື່ອນຍ້າຍ, ສະຖານະພາບດ້ານການເງິນ, ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດ COVID-19. ຜົນຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຈະຖືກອ້າງອີງເປັນຄວາມ ຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອຕີລາຄາຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ຈາກສະພາບການ ລະບາດຂອງພະຍາດ ຕໍ່ກັບຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ.