ชื่อรายงาน: ประเทศไทย - การประเมินความต้องการหลายภาคส่วน พ.ศ. 2566 - จังหวัดตาก

Share

Descargar

Share

Contacto
DTMThailand@iom.int
Idioma
Thai
Ubicación
Thailand
Fecha de instantánea
Oct 26 2023
Dec 12 2023
Actividad
  • Survey
  • Site Assessment

บทสรุป: สรุปข้อมูลสำคัญนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอภาพรวมของสภาวการณ์ ความต้องการ และความท้าทายตามประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ในหมู่ผู้ย้ายถิ่นชาวเมียนมาในจังหวัดตาก ที่ไอโอเอ็ม ประเทศไทยได้ดำเนินการประเมินความต้องการหลายภาคส่วนระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของความต้องการของประชากรผู้ย้ายถิ่น ระบุกลุ่มประชากรที่เปราะบางและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีความต้องการระดับสูงที่สุด รวมทั้งนำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนให้ความช่วยเหลือ และเป้าหมายย่อยของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้อง และเป็นเส้นฐานรายภาคส่วนและระหว่างภาคส่วนสำหรับการประเมินต่าง ๆ ในอนาคต