Lao PDR — ບົດສໍາຫຼວດແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍກັບຄືນປະເທດ

23 Oct 2020 Laos Download

ບົດສຳຫຼວດນີ້ ໄດ້ນຳສະເຫນີຂໍ້ມູນເຊີງເລິກກ່ຽວກັບສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ທີ່ພັກອາໄສຢູ່ ສູນກັກກັນ ໃນຊ່ວງທີ່່ມີການລົງໄປສຳພາດຄຳຖາມສຳພາດ ແມ່ນໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານການເດີນທາງຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແຜນໃນອະນາຄົດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ນຳສະເຫນີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ກັບກຸ່ມສ່ຽງ ເຊິງກໍ່ແມ່ນ  ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຈຳນວນ 40 ຄົນ.

Contact

IOM LAO PDR, kho@iom.int