جمهوری اسلامی ایران - اتباع ایرانی در اروپا 2020 - بر اساس منابع متعدد

این تصویر اجمالی، خلاصه ای از داده های موجود در مورد اتباع ایرانی در اروپا در سال 2020 می باشد. صفحه اول، نمایانگر تعداد اتباع ایرانی وارد شده از طریق مرز های زمینی و دریایی به اتحادیه اروپا و کسانی که از طریق بالکان غربی و اروپای شرقی در سال 2020 وارد اروپا شده اند، می باشد. داده های مربوط به ورود و ترانزیت توسط مقامات ملی فرآهم گردیده و سپس توسط تیم DTM آژانس سازمان ملل در امور مهاجرت )IOM( در اروپا1، جمع آوری می شوند. جمع نبستن ارقام بسیار مهم است، زیرا این امر می تواند مستلزم شمارش دوبرابر مهاجرانی باشد که از طریق چندین کشور عبور کرده اند. صفحه دوم تعداد اتباع ایرانی مقیم اروپا را بر اساس جنسیت و منطقه واقع در اروپا را که توسط UNDESA گزارش شده است، نشان می دهد. 

تصویر اجمالی مذکور، بخشی از خروجی های پروژه ماتریس رهگیری جا به جایی (DTM) تحت عنوان “شواهد منطقه ای برای بررسی و تحلیل مهاجرت” (REMAP)، که بودجه آن توسط اتحادیه اروپا فرآهم شده، می باشد. هدف DTM REMAP تقویت فرمول بنابر شواهد و اجرای سیاست ها و برنامه های بشردوستانه و توسعه در زمینه مهاجرت و جابجایی در افغانستان، بنگلادش، جمهوری اسلامی ایران، عراق و پاکستان می باشد.

Contact

iomiranmedia@iom.int

Methdology

Flow Monitoring