European Economic Area, the European Union and NATO